Submit

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Copied to clipboard

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Covestro si uvedomuje, že ochrana vašich súkromných informácií je pri používaní našich webových stránok veľmi dôležitá. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto by sme radi využili túto príležitosť a vysvetlili vám základné zásady, ktoré používame pri spracovaní vašich osobných údajov. Tieto informácie sú poskytované pri každom získavaní takýchto údajov.
Nasledujúci dokument sa odvoláva napríklad na zákonné predpisy všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. V záujme zabezpečenia lepšej čitateľnosti sa toto globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov neodvoláva na vnútroštátne predpisy, ktoré sú často porovnateľné. V prípade potreby sú tieto a ďalšie informácie uvedené vo vysvetlení pre konkrétnu krajinu (pozrite si odsek „Kontakt“ vo vyhlásení o ochrane osobných údajov).

Ak od dotknutej osoby získame súhlas so spracovaním osobných údajov, ako právny základ pre spracúvanie takýchto osobných údajov slúži čl. 6, ods.1, písm. a) Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Pri spracúvaní osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako právny základ slúži čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR. To platí aj pre postupy spracovania potrebné na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy. Ak musia byť osobné údaje spracovávané na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, ako právny základ slúži čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR. Ak je spracovanie údajov potrebné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby neprevažujú nad vyššie uvedeným záujmom, ako právny základ pre spracovanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naša spoločnosť má oprávnený záujem vykonávať a zlepšovať našu obchodnú činnosť a zabezpečovať a zlepšovať riadnu a bezchybnú prevádzku webového sídla a ďalej koordinovať prevádzku webového sídla podľa potrieb používateľov.

Zhromažďovanie a spracovanie informácií

Webové sídlo Covestro môžete používať bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Niektoré ponuky a služby dostupné na našich webových stránkach však vyžadujú prístup k osobným údajom.

Zaznamenávanie technických údajov o prístupe

Keď navštívite naše webové stránky, spoločnosť Covestro používa automatizovaný systém na zhromažďovanie údajov a informácií. Tieto informácie však nie sú spojené so žiadnou osobou na účely hodnotenia jej správania. Technické údaje o prístupe uložené v súboroch záznamov servera zahŕňajú napríklad nasledujúce údaje:

 • Informácie o používanom type a verzii vášho prehliadača
 • Operačný systém používateľa
 • Poskytovateľ internetových služieb používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých systém používateľa pristupuje na naše webové sídlo (odkazujúci web)
 • Webové stránky, na ktoré systém používateľa prešiel cez naše webové sídlo.

Údaje sa spracúvajú, aby poskytli obsah nášho webového sídla, aby zabezpečili funkčnosť našich IT systémov a optimalizáciu nášho webového sídla a takisto aby ochránili naše oprávnené záujmy a objasnili akékoľvek záležitosti v prípade nepovoleného prístupu alebo pokus o prístup do nášho webového sídla (čl. 6 (1, f) GDPR).

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Tieto súbory ukladá do počítačového systému používateľa jeho webový prehliadač. Súbory cookie môžu byť prenášané do prehliadača používateľa, keď vstúpi na stránku, a používajú sa na identifikáciu používateľa. Súbory cookie pomáhajú zjednodušiť používateľom používanie webových stránok.

Ukladaniu súborov cookie môžete kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení prehliadača. Uložené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať.

Chceli by sme poznamenať, že ak deaktivujete súbory cookie, možno nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie nášho webového sídla.

Súbory cookie / pixely na tomto webovom sídle*

* Súbory cookie, ktoré sa na konci relácie pravidelne mažú, tu nie sú uvedené. Zoznam použitých súborov cookie/pixelov/nástrojov nájdete v našom nástroji na udelenie súhlasu.

UserCentrics Technology (nástroj na udelenie súhlasu)

Na získanie efektívneho súhlasu používateľa so súbormi cookie, ktoré vyžadujú súhlas, a pre aplikácie založené na súboroch cookie používa naša webová stránka nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie s technológiou, ktorú vyvinula spoločnosť Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Usercentrics“).

Integráciou príslušného kódu JavaScript sa používateľom pri návšteve stránky zobrazí pás (banner), v ktorom je možné zaškrtnutím políčok udeliť súhlas s určitými súbormi cookie a/alebo aplikáciami založenými na súboroch cookie. Nástroj blokuje nastavenie všetkých súborov cookie, ktoré vyžadujú súhlas, pokiaľ príslušný používateľ nedá súhlas zaškrtnutím príslušných políčok. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa na príslušnom koncovom zariadení používateľa nastavia až po udelení súhlasu.
Nastavenia môže používateľ kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidla UserCentrics – v pravej dolnej časti webovej stránky.

Pri prístupe na naše webové sídlo nástroj na udelenie súhlasu so súbormi cookie zhromažďuje špecifické informácie o používateľovi (vrátane adresy IP), ktoré sa prenesú na servery Usercentrics a tam sa uložia, aby nástroj na udelenie súhlasu so súbormi cookie mohol jasne priradiť zobrazenia stránky jednotlivým používateľom a individuálne zaznamenávať, evidovať a počas trvania relácie ukladať nastavenia súhlasu vykonané používateľom.

Toto spracovanie údajov prebieha v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) na základe nášho oprávneného záujmu o správu súhlasu so súbormi cookie, ktorá je v súlade s právnymi predpismi, špecifická pre používateľa a pohodlná pre používateľa, čiže z hľadiska dizajnu nášho webového sídla v súlade so zákonom.

Čl. 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je dodatočným právnym základom pre vyššie popísané spracovanie údajov. Ako zodpovedná strana sme zo zákona povinní používať technicky nepotrebné súbory cookie v závislosti od príslušného súhlasu používateľa.

So spoločnosťou Usercentrics sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov. Táto zmluva vyžaduje, aby spoločnosť Usercentrics chránila údaje návštevníkov nášho webového sídla a zakazuje jej prenášať tieto údaje tretím stranám.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Usercentrics nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Usercentricshttps://usercentrics.com/privacy-policy/

Sociálne siete a iné webové sídla

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Po nasledovaní týchto odkazov opúšťate naše webové sídlo. To platí napríklad aj vtedy, keď kliknete na odkazy na zdieľanie na sociálnych sieťach. Spoločnosť Covestro starostlivo vyberá prepojené webové stránky, ale spoločnosť Covestro nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za to, ako prevádzkovatelia týchto webových stránok používajú, spracúvajú, ukladajú a prenášajú vaše osobné údaje. Ak ste aktívna/-y na sociálnych sieťach, kde pôsobí Covestro, alebo ak navštevujete iné webové stránky, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami používania a zásadami ochrany údajov príslušných prevádzkujúcich spoločností. To vám dá príležitosť pochopiť a kontrolovať, či a aké osobné údaje poskytujete príslušným sociálnym sieťam alebo webovým stránkam.

Osobné informácie

Ďalšie osobné informácie sa získavajú len vtedy, ak nám ich poskytnete, napríklad vyplnením formulára, poslaním e-mailov alebo uskutočnením objednávky na služby alebo výrobky alebo keď pošlete otázku alebo si vyžiadate materiály.

Patria sem aj zákaznícke prieskumy, ktoré Covestro rozosiela niekoľkokrát do roka na základe ich súhlasu. Viac podrobností nájdete tu.

Registrácia na našich webových stránkach (ak existuje)

Ak využijete možnosť registrácie na našom webovom sídle a poskytnete nám osobné informácie, údaje zadané do zadávacích polí sa prenesú subjektom, ktoré zodpovedajú za spracovanie údajov.

Pri registrácii používateľa na našom webovom sídle sa uloží jeho IP adresa a dátum a čas registrácie. Zámerom tohto úkonu je zabrániť zneužitiu služieb.

Údaje je nutné evidovať na poskytnutie obsahu alebo služieb. Zaregistrované osoby môžu svoje uložené údaje kedykoľvek vymazať alebo zmeniť. Dotknuté osoby môžu kedykoľvek získať informácie o svojich uložených osobných informáciách.

Možnosť kontaktovania

Naša webstránka obsahuje kontaktný formulár, s ktorým nás viete elektronicky kontaktovať. Ak si vyberiete túto možnosť, kontaktovania, osobné informácie, ktoré poskytnete, sa automaticky uložia. Údaje sa uložia iba na účel spracovania alebo kontaktovania dotyčných osôb.

Poprípade nás môžete kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle alebo tak, že nám napíšete na uvedenú adresu.

Newsletter

Ak sa prihlásite na odber spravodajcu (newsletter) našej spoločnosti, údaje, ktoré zadáte do zadávacích polí, sa prenesú subjektu, ktorý zodpovedá za spracovanie údajov.

Pri registrácii používateľa na odber nášho spravodajcu, na webovom sídle sa uloží jeho IP adresa a dátum a čas registrácie. Robíme to preto, aby sme zamedzili zneužitiu služieb alebo zneužitiu e-mailovej adresy danej osoby. Údaje sa nikdy neprenášajú tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď nám prenos takýchto údajov vyžaduje zákon.

Tieto údaje sa použijú iba na posielanie newslettra. Dotknutá osoba môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na odber newslettra. Svoj súhlas s uložením ich osobných údajov môžu tiež kedykoľvek odvolať. Na tento účel je v každom newslettri uvedený odkaz.

Prenos údajov na účel spracovania zmluvných údajov

V niektorých prípadoch používame na spracovanie vašich údajov špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia spracúvajú vaše osobné informácie iba v našom zastúpení, konajú prísne v súlade s našimi pokynmi a na základe príslušných dohôd o spracovávaní zmluvných údajov.

Spracovanie údajov mimo EÚ / EHS

V niektorých prípadoch sa môžu vaše údaje spracovať aj v krajinách mimo Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“), v oblastiach, ktoré môžu mať nižšiu úroveň ochrany údajov než je v EÚ. V takých prípadoch uzatvárame zmluvné dohody alebo uplatňujeme iné spôsoby s našimi zmluvnými partnermi, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany vašich údajov, prípadne od vás vypýtame váš výslovný súhlas.

Ukladanie vašich údajov

Vaše osobné údaje ukladáme na dobu potrebnú na vykonanie vami požadovaných služieb alebo na akú ste nám dali súhlas, pokiaľ sa na nás nevzťahujú iné právne povinnosti ako napríklad zádržné obdobia podľa obchodného alebo daňového práva alebo podmienky týkajúce sa prebiehajúcich súdnych konaní.
(Súbory protokolov na webových stránkach 2 roky, kontaktné otázky – centrum odpovedí – 6 rokov).

Zabezpečenie údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú chránené pomocou vhodných technických a organizačných prostriedkov s cieľom zabezpečenia proti náhodnej alebo zámernej manipulácii, strate, zničeniu, neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému poskytnutiu tretím osobám. Naše bezpečnostné opatrenia neustále kontrolujeme a zlepšujeme v súlade s technologickými rozvojom a organizačnými možnosťami.

Vaše osobné údaje sa prenášajú poskytovateľom služieb v tretej krajine len vtedy, ak sú splnené špecifické požiadavky čl. 44 a nasl. GDPR.

Informácie o vašich právach

Máte právo na:

 • získanie informácií o svojich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • to, aby ste svoje osobné údaje nechali opraviť, vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie;
 • namietanie voči spracovaniu, ktoré slúži na náš oprávnený záujem, verejný záujem alebo profilovanie, pokiaľ nedokážeme preukázať oprávnené dôvody na toto spracovanie, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • prenos svojich údajov v rozsahu povolenom zákonom, ako napríklad v čl. 20 GDPR, a
 • podanie sťažnosti dozornému orgánu vo vašej krajine, ak je k dispozícii, alebo štátnemu úradníkovi pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií Severného Porýnia-Vestfálska, P.O. Box 20 04 44 40102 Düsseldorf.

Akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili na zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ďalšie informácie sú uvedené v jednotlivých častiach popisujúcich spracovanie údajov, s ktorým musíte súhlasiť.

Stačí list napísaný na úrad zodpovednej osoby skupiny (adresu a kontaktný formulár nájdete nižšie).

Ochrana súkromia detí

Nezískavame vedome osobné informácie detí. Spravidla nemáme ako vedieť, koľko rokov majú návštevníci našej stránky. Pretože ochrana detí počas používania internetu je pre nás veľmi dôležitá, všetkým rodičom a poručníkom radíme, aby deti poučili o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu. Deti nemajú posielať spoločnosti Covestro svoje osobné údaje bez výslovného súhlasu svojich rodičov alebo poručníkov.

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov špecifické pre región a krajinu

Ďalšie vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré obsahujú informácie špecifické pre vašu krajinu alebo región, nájdete tu:

Japan – Privacy Statement
USA – California Privacy Notice
USA – California Privacy Notice for Employees, Job Applicants and Contractors

Kontakt

Za obsah tejto webstránky zodpovedá spoločnosť Covestro AG.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa spojte s úradom zodpovednej osoby skupiny Covestro AG.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Nemecko
Telefón: +49 214 6009 2000
data.privacy[at]covestro.com

Neustály vývoj internetu si vyžaduje, aby sme svoje vyhlásenie o ochrane súkromia údajov raz za čas upravili. Vyhradzujeme si právo raz za čas vykonať takéto zmeny.

Spojte sa s nami!

Aký je predmet Vašej dnešnej požiadavky?

Ako Vás môžeme kontaktovať?

Predmet Vašej požiadavky

Vaša správa pre nás

*Povinné polia

Informácie o spracovaní údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Compare