Submit

Verklaring gegevensbescherming

Copied to clipboard

Gegevensbescherming

Covestro is zich ervan bewust dat de bescherming van uw privégegevens een zeer belangrijke zorg is wanneer u onze websites gebruikt. Wij vatten de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus op. Daarom willen we deze gelegenheid benutten om de basisprincipes uit te leggen die we toepassen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie wordt altijd verstrekt wanneer dergelijke gegevens worden verzameld.
In het volgende document wordt als voorbeeld verwezen naar de wettelijke voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Om een ​​betere leesbaarheid te garanderen, verwijst deze globale verklaring inzake gegevensbescherming niet naar nationale regelgeving, die vaak vergelijkbaar is. Indien nodig wordt deze en andere informatie vermeld in een landspecifieke uitleg boven de par. "Contact" in de verklaring gegevensbescherming.

Als we toestemming krijgen van een betrokkene om persoonlijke gegevens te verwerken, dient art. 6 par. 1 punt a. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU dient als rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een contractuele partij is, dient artikel 6 par. 1 punt b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Als persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting van ons bedrijf, dient art. 6 par. 1 punt c AVG als rechtsgrond. Als gegevensverwerking nodig is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en als de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het bovengenoemde belang, dient art. 6 par. 1 punt f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. Ons bedrijf heeft een legitiem belang bij het uitvoeren en verbeteren van onze zakelijke activiteiten en bij het waarborgen en verbeteren van de goede en foutloze werking van de website en het verder afstemmen van de website-activiteiten op de behoeften van gebruikers.

Verzamelen en verwerken van informatie

U kunt de Covestro-website gebruiken zonder ons uw persoongegevens te verstrekken. Sommige aanbiedingen en diensten op onze websites vereisen echter wel dat u persoonlijke informatie verstrekt om deze te kunnen gebruiken.

Registratie van technische toegangsgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, gebruikt Covestro een geautomatiseerd systeem om gegevens en informatie te verzamelen. Deze informatie is echter niet gekoppeld aan individuen om hun gedrag te analyseren. Technische toegangsgegevens die zijn opgeslagen in de logbestanden van de server bevatten bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • Informatie over het browsertype en de versie die u gebruikt
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetserviceprovider van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites waarop het systeem van de gebruiker naar onze website werd verwezen (verwijzer)
 • Websites die het systeem van de gebruiker via onze website heeft bezocht.

Gegevens worden verwerkt om de content van onze website te leveren, om de functionaliteit van onze IT-systemen te waarborgen en om onze website te optimaliseren, evenals om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en eventuele problemen op te lossen in geval van ongeautoriseerde toegang of pogingen om toegang te krijgen tot onze website (art. 6 (1, f AVG).

Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Dit zijn bestanden die door hun webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen.  Cookies kunnen worden verzonden naar de browser van de gebruiker wanneer deze een pagina opent en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Cookies helpen om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

U kunt te allen tijde voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen. Opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.

We willen u erop wijzen dat, als u cookies deactiveert, u mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Cookies / pixels op deze website*

* Cookies die regelmatig worden verwijderd aan het einde van een sessie, worden hier niet vermeld. Een lijst van de gebruikte cookies/pixels/tools is te vinden in onze Toestemmingstool.

UserCentrics-technologie (Toestemmingstool)

Om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming is vereist en voor op cookies gebaseerde toepassingen, gebruikt onze website een cookietoestemmingstool met technologie die is ontwikkeld door Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München (hierna "Usercentrics" genoemd).

Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers bij het bezoeken van de pagina een banner te zien waarin door middel van selectievakjes toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door de bijbehorende vakjes aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst wanneer toestemming is gegeven.
De instellingen kunnen op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd door op de UserCentrics-knop te drukken - rechtsonder op de website.

Wanneer onze website wordt bezocht, wordt specifieke gebruikersinformatie (inclusief IP-adres) verzameld door de cookietoestemmingstool, verzonden naar de servers van Usercentrics en daar opgeslagen, zodat de cookietoestemmingstool duidelijk paginaweergaven kan toewijzen aan individuele gebruikers en individueel kan registreren, loggen en opslaan voor de duur van de sessie waarvoor de toestemmingsinstellingen door de gebruiker zijn gemaakt.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 par. 1 punt f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van ons legitieme belang bij wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en derhalve bij een wettelijk conforme vormgeving van onze website.

Art. 6 par. 1 punt c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aanvullende wettelijke basis voor de hierboven beschreven gegevensverwerking. Als verantwoordelijke zijn wij wettelijk verplicht om technisch onnodige cookies te gebruiken, afhankelijk van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Met Usercentrics hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst vereist dat Usercentrics de gegevens van bezoekers van onze website beschermt en verbiedt hen deze gegevens door te geven aan derden.

U kunt aanvullende informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics vinden in het privacybeleid van Usercentrics https://usercentrics.com/privacy-policy/

Sociale netwerken en andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten. Door deze links te volgen verlaat u onze website. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer u op de links klikt om te delen op sociale netwerken. Covestro selecteert de gelinkte websites met zorg, maar Covestro kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven door de werkmaatschappijen van deze websites. Als u actief bent op sociale netwerken waar Covestro aanwezig is of als u andere websites bezoekt, dient u zich vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid van de respectieve werkmaatschappijen. Dit geeft u de mogelijkheid om te begrijpen en te controleren of en welke persoonlijke gegevens u aan de respectieve sociale of websites verstrekt.

Persoonlijke informatie

Andere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, e-mails te verzenden, een bestelling te plaatsen voor diensten of producten, of een onderzoek in te stellen of materiaal aan te vragen.

Dit omvat ook klantonderzoeken die Covestro meerdere keren per jaar verstuurt, mits hun toestemming. Meer details vindt u hier.

Registratie op onze websites (indien van toepassing)

Als u van de gelegenheid gebruik maakt om u op onze website te registreren en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, worden de gegevens die in de invoervelden worden ingegeven, doorgestuurd naar de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens.

Wanneer een gebruiker zich registreert op onze website, worden zijn IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Het doel hiervan is om misbruik van de services te voorkomen.

Gegevens moeten worden geregistreerd om inhoud of diensten te kunnen leveren. Geregistreerde personen kunnen hun opgeslagen gegevens op elk moment verwijderen of wijzigen. Getroffen personen kunnen op elk moment informatie over hun opgeslagen persoonlijke gegevens verkrijgen.

Contact opties

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om ons elektronisch te contacteren.  Als u deze optie kiest om contact met ons op te nemen, worden persoonlijke gegevens die u opgeeft automatisch opgeslagen.  Gegevens worden alleen opgeslagen voor verwerking of om contact op te nemen met de persoon in kwestie.

Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen op het opgegeven telefoonnummer of schriftelijk via het opgegeven adres.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze bedrijfsnieuwsbrief, worden de gegevens die u in de invoervelden invoert, doorgegeven aan de entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

Wanneer een gebruiker zich registreert op onze Nieuwsbrief, worden zijn IP-adres en de datum en tijd van registratie opgeslagen. Dit wordt gedaan om misbruik van de services of van het e-mailadres van de persoon te voorkomen. Gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, behalve als we wettelijk verplicht zijn dergelijke gegevens door te geven.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden.  De betrokken persoon kan zijn inschrijving voor de nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren.  Ze kunnen hun toestemming voor het bewaren van hun persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een link opgenomen.

Gegevens verzenden met het oog op de verwerking van contractgegevens

In sommige gevallen gebruiken we gespecialiseerde serviceproviders om uw gegevens te verwerken.  Deze providers verwerken alleen persoonlijke gegevens namens ons, handelend in strikte overeenstemming met onze instructies en op basis van relevante overeenkomsten voor de verwerking van contractgegevens.

Gegevensverwerking buiten de EU / EER

In sommige gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), gebieden met een geringer gegevensbeschermingsniveau dan de EU. In dergelijke gevallen sluiten we contractuele overeenkomsten of andere methoden met onze contractuele partners om ervoor te zorgen dat ze een voldoende beschermingsniveau voor uw gegevens bieden, of we vragen u om uw uitdrukkelijke toestemming.

Opslag van uw gegevens

We slaan persoonlijke gegevens op zo lang als nodig is voor het uitvoeren van een dienst die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we onderworpen zijn aan andere wettelijke verplichtingen, zoals bewaartermijnen voor handels- of belastingwetgeving of die betrekking hebben op lopende gerechtelijke procedures.
(Logbestanden op websites 2 jaar, contactvragen - responscentrum - 6 jaar).

Gegevensbeveiliging

Gegevens die u ons verstrekt, worden beschermd door middel van geschikte technische en organisatorische maatregelen, met het doel deze te beveiligen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang of ongeautoriseerde openbaarmaking aan derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien en verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners in een derde land als aan de specifieke vereisten van art. 44 en volgende AVG is voldaan.

Informatie over uw rechten

U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, verwijderen of om de verwerking te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen verwerkingen die ons gerechtvaardigd belang, het algemeen belang of profilering dienen, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende gronden zijn voor deze verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking is verricht om het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • uw gegevens te laten overdragen voor zover wettelijk wordt geregeld, zoals in Art. 20 AVG, en
 • een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in uw land, indien beschikbaar, of bij de sStaatsfunctionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen, P.O. Box 20 04 44 40102 Düsseldorf.

U kunt elke toestemming die u hebt verleend om uw persoonlijke informatie te laten verzamelen, verwerken en gebruiken op elk moment intrekken, met toekomstig effect. Meer informatie vindt u in de afzonderlijke paragrafen waarin de gegevensverwerking wordt beschreven en waarvoor u toestemming moet geven.

Een geschreven brief aan het Group Data Privacy Office is voldoende (zie hieronder voor het adres en contactformulier).

Bescherming van de privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Meestal kunnen we niet weten hoe oud bezoekers van onze website zijn.  Omdat het voor ons erg belangrijk is om kinderen te beschermen als ze het internet gebruiken, adviseren we alle ouders en wettelijke voogden om kinderen aan te leren hoe ze het internet veilig en verantwoordelijk kunnen gebruiken. Kinderen mogen geen persoonlijke gegevens doorgeven aan Covestro zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Regio- en landspecifieke privacyverklaringen

Aanvullende privacyverklaringen die informatie bevatten die specifiek is voor uw land of regio, vindt u hier:

Japan – Privacy Statement
USA – California Privacy Notice
USA – California Privacy Notice for Employees, Job Applicants and Contractors

Contact

Covestro AG is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. 

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Duitsland
Telefoon: +49 214 6009 2000.

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen met Covestro AG Group Data Privacy Office.

Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Duitsland
Telefoon: +49 214 6009 2000
data.privacy[at]covestro.com

Voortdurende ontwikkeling op het internet vereist dat we onze privacyverklaring betreffende gegevensbescherming van tijd tot tijd aanpassen.  We behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen op elk gewenst moment aan te brengen.

Neem contact met ons op!

Over welk onderwerp neemt u contact met ons op?

Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Wat is het onderwerp van uw aanvraag?

Uw bericht aan ons

*Verplichte velden

Informatie over gegevensverwerking is te vinden in ons privacybeleid.

Compare