Submit

โคเวสโตร (ประเทศไทย) ร่วมกับ RISC เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020

Copied to clipboard
Covestro Innovation Design Contest 2020
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและการประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขันCovestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” ซึ่งจัดโดย โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์  SUCKER เครื่องดูดขยะในน้ำ

ดร. เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเติบโตขึ้นอย่างมากของสังคมเมือง และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายๆ ประเทศ รวมถึง เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน เราจึงต้องตระหนักถึงวิธีการในการทำให้โลกของเราสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโคเวสโตรมีความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนอยู่แล้ว และเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) โดยเราเชื่อมั่นว่าความท้าทายต่างๆ นั้น ถือเป็นแรงผลักสำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นอย่างแท้จริงต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมยุคใหม่ในระยะยาว

เพื่อตอบรับแนวทางดังกล่าว บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เดินหน้าสานต่อโครงการ Covestro Innovation Design Contest หรือ IDC ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียและความคิดสร้างสรรค์จากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตเชิง Smart Living พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อการต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขร่วมกัน และนำไปสู่โลกที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกองศา

ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า “RISC by MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานกับโคเวสโตรในโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับกลยุทธ์และงานวิจัยของ RISC ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยครอบคลุม 7 ด้านในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Well-Being) อันได้แก่ 1.สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) 2.วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources) 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 4. เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้าง (Smart & Sensible Design & Construction) 5. เทคโนโลยีและการควบคุมอัตโนมัติ (Technology & Automation) 6. การลดผลกระทบจากการเดินทาง (Active & Low impact Mobility) 7. การสร้างชุมชน เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจคนทุกวัยทุกชนชาติ (Community & Intergens) โดยงานวิจัยทั้ง 7 ด้านนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) 12 ข้อ จากทั้งหมด 17 ข้ออีกด้วย เพื่อร่วมแนวคิดในการเปลี่ยนโลก ตระหนักถึงชุมชน สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้ได้ปลดปล่อยพลังทางความคิดในการสร้าง ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’  โดย RISC by MQDC จะทำหน้าที่แนะนำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนในการนำไปประยุกต์และบูรณาการทางความคิด สำหรับออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างนักออกแบบนวัตกรรมรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สรรพสิ่งบนโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในฐานะศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกของเอเชีย RISC by MQDC มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ภายใต้หลักการ For All Well-Being” ดร.สฤกกา กล่าว

โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 โดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประกาศผลการแข่งขันทีมชนะเลิศในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ True Digital Park

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท  โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่าการได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ในโครงการ IDC 2020 ในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นและเป็นโอกาสที่ดีมาก เรายินดีมากที่ทั้งสององค์กรมีเป้าหมายไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะได้มีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรมที่มาจากพลังความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแน่นอนว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่การวางแนวคิด การตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น และการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้จริง โดยจะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะของเยาวชนในการเติบโตไปเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์โลกแห่งความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประเทศไทยและโลกของเรายังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถตรงนี้อีกมาก”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน โดยส่งแบบร่าง Sketch และแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ การตอบโจทย์ปัญหา ซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ รวมถึง สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  www.covestro.co.th/idc , โทร 096-945-5341, 092-454-9050 หรืออีเมล project.idc2020@gmail.com

เกี่ยวกับโคเวสโตร

โคเวสโตรเป็นผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก มียอดขายในปี 2562 มากถึง 12.4 พันล้านยูโร ธุรกิจของโคเวสโตรให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุโพลิเมอร์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโคเวสโตรคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง กีฬาและสันทนาการ  โคเวสโตรมีศูนย์การผลิตอยู่ 30 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานประจำและเทียบเท่า ประมาณ 17,200 คน (ข้อมูล ณ ปลายปี 2562)

 

ข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้อาจมีข้อความที่บ่งชี้ถึงอนาคต โดยใช้ข้อสันนิษฐานและการคาดการณ์ของโคเวสโตร เอจี เป็นพื้นฐาน ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งด้านผลประกอบการจริง สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ หมายรวมถึงปัจจัยที่อยู่ในรายงานสาธารณะของโคเวสโตร ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โคเวสโตร www.covestro.com ทั้งนี้ โคเวสโตรจะไม่ขอรับผิดชอบในการอัพเดทข้อความบ่งชี้ถึงอนาคตต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงตามสถานการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

Compare