Submit

ข้อตกลงทั่วไปในการใช้

Copied to clipboard

การเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงดังต่อไปนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยินยอมตามข้อตกลงเหล่านี้ บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) เป็นผู้พัฒนาและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการต่อ หรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนหรือทั้งหมดต่อเว็บไซต์นี้ หรือต่อข้อตกลงทั่วไปในการใช้ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และต่อข้อตกลงการซื้อขายและส่งมอบ โปรดทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวตามดุลยพินิจ โดยไม่จำเป็นต้องมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า โดยในคราวต่อไปที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านอ่านข้อตกลงอีกครั้งเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่อาจมีขึ้นได้

การยินยอมให้ใช้และผลประโยชน์

รายละเอียด เอกสารและภาพประกอบทุก ๆ ชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ความตกลงยินยอมใด ๆ เพื่อให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่า ข้อความลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องปรากฏอยู่ในสำเนาทุกฉบับ และจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยมิใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และการใช้ภาพประกอบทุกชิ้นที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะต้องใช้ประกอบควบคู่กับข้อความของบริษัทเท่านั้น

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มโคเวสโตร เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือที่เข้าใจได้ว่าเป็นสิทธิของบุคคลที่สาม ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ หรือข้อมูลเนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระทำต้องห้ามโดยชัดแจ้งและเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ความรับผิดแบบจำกัด

บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกอย่างดีที่สุดตามความรู้ความสามารถและความเชื่อมั่นโดยใช้ความระมัดระวังอย่างมืออาชีพ เราพยายามที่จะขยายและปรับปรุงขอบเขตของข้อมูลรายละเอียดนี้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro Ag) ไม่รับรองหรือรับประกันถึงความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย กรุณาพึงระวังว่าแม้ข้อมูลที่ถูกต้อง ณ วันที่มีการเผยแพร่อาจจะไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้จากเว็บไซต์นี้ก่อนนำไปใช้ไม่ว่าในรูปแบบใด คำแนะนำที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ก็ไม่ได้ละเว้นท่านจากการตรวจสอบคำแนะนำล่าสุดของเราด้วยตนเอง โดยเฉพาะข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค และรายการผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตรที่ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์และกระบวนการที่ตั้งใจหรือไม่ ซึ่งหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา กรุณาติดต่อทางเราโดยตรง ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ตกลงเข้าใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์โดยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ทั้งนี้บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) หรือบุคคลที่สามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อเขียน การจัดทำหรือการเผยแพร่ของเว็บไซต์นี้ที่อาจทำให้เกิดความรับผิดจากความเสียหายหรือบาดเจ็บอันเป็นเหตุมาจากการเข้าสู่เว็บไซต์ การไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ หรือจากการใช้ การไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากข้อเท็จจริงที่ท่านอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ผู้จำหน่าย/ลิงค์ต่าง ๆ

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงค์ต่าง ๆ และการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โดยการนำเสนอลิงค์เหล่านี้โคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ไม่ได้รับรองในเนื้อหาของลิงค์เหล่านี้ นอกจากนี้โคเวสโตร เอจีไม่ได้ยอมรับในความรับผิดต่อความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ หรือจากความเสียหายหรือบาดเจ็บอันเป็นเหตุมาจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าในรูปแบบใด โคเวสโตร เอจีไม่รับรองว่าหน้าลิงค์เหล่านี้จะนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์เท่านั้น ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง การเลือกลิงค์ต่าง ๆ ไม่ได้จำกัดว่าผู้ใช้จะต้องไปยังหน้าที่เชื่อมต่อเท่านั้น

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ท่านได้เสนอให้

ผู้ใช้เว็บไซต์นี้มีความรับผิดอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาและความถูกต้องในรายละเอียดที่ผู้ใช้ส่งให้บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) รวมถึงที่ไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามที่อาจเกี่ยวข้องในรายละเอียดนั้นๆ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถิติ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทางธุรกิจ เว้นแต่ว่าข้อมูลนั้นจะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักหรือข้อมูลการใช้ตามที่นิยามไว้ใน มาตรา 14 และ 15 แห่งกฎหมายเยอรมันว่าด้วยการบริการสื่อทางไกล (Telemediengesetz) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) สามารถใช้เนื้อหาของข้อความเหล่านั้นรวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ พิมพ์เขียว เทคนิคและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏในนี้ ในวัตถุประสงค์ใดก็ได้ เช่น การพัฒนา การผลิต และ/หรือการตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการ และสามมารถทำซ้ำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ต่อบุคคลที่สามโดยไม่จำกัดได้

ผู้ใช้นานาชาติ

เว็บไซต์นี้ตรวจสอบ ดำเนินการ และปรับปรุงแก้ไขโดยบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) แห่งเมืองเลเวอร์คูเซน ประเทศเยอรมนี เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นสำหรับการใช้นานาชาติ อย่างไรก็ตามโคเวสโตร เอจีไม่รับประกันว่ารายละเอียดที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้จะถูกต้องตรงกันทั่วโลก และโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการว่าจะต้องมีหน้าตาที่เหมือนกัน ขนาดเท่ากัน หรือข้อกำหนดเหมือนกันทั่วโลก หากท่านเปิดเว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ พึงทราบว่านี่เป็นความรับผิดชอบของท่านเองที่จะต้องแน่ใจว่าท่านทำการเป็นไปตามระบบกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างในเว็บไซต์นี้อาจบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในขนาดหีบห่อที่แตกต่างกัน หรือระบุตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

ในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจของบริษัทโคเวสโตร เอจีดำเนินการโดยโคเวสโตร แอลแอลซี (Covestro LLC.) ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาต้องติดต่อไปยังนิติบุคคลนี้

การขายผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตร

ผลิตภัณฑ์ของโคเวสโตรได้รับการจัดจำหน่ายตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการซื้อขายและส่งมอบฉบับล่าสุด

หน้าเว็บไซต์กับการลงชื่อเข้าใช้ สิทธิการเข้าใช้

โปรดทราบว่าท่านมีหน้าที่ที่จะปกป้องสิทธิการเข้าใช้ของท่านจากการใช้ของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต และท่านต้องแน่ใจว่าสิทธิของท่านจะไม่ถูกใช้โดยบุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่ได้อนุญาต
ท่านต้องแจ้งให้บริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ทราบโดยทันทีหากท่านทราบว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทโคเวสโตร เอจี (Covestro AG) หรือในกรณีที่หากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ไปซึ่งสิทธิการเข้าใช้ของท่าน หรือหากท่านพบสัญญาณบ่งชี้ว่าอาจมีการละเมิดเช่นนั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามนัยการตีความแห่งกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยกเว้นแต่จะเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และอนุสัญญากรุงเฮกเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 (Hague Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods of July 1, 1964) และตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ลงวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1980 (UN Sales Convention of April 11, 1980)

ข้อมูลที่เกี่ยวกับอนาคต

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อมูลในอนาคตที่อ้างอิงจากสมมติฐานในปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทโคเวสโตร ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้และไม่อาจคาดการณ์ได้ ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดข้อแตกต่างของข้อมูลระหว่างผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต สถานการณ์ทางการเงิน การพัฒนา หรือผลผลิตของบริษัทกับการประเมินการที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการอภิปรายในรายงานสาธารณะของโคเวสโตรที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของโคเวสโตรที่ www.covestro.com บริษัทโคเวสโตรไม่มีหน้าที่ความรับผิดใด ๆ ที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับอนาคตเหล่านี้ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือการพัฒนาในอนาคต

ติดต่อกับพวกเรา!

หัวข้อที่คุณจะติดต่อเราในวันนี้คืออะไร

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร

หัวเรื่องคำขอของคุณคืออะไร

ข้อความของคุณถึงเรา

*ช่องบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสามารถพบได้ในน โยบายความ เป็นส่วนตัวของเรา

Compare