Submit

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการคิดค้นนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าร่วมกัน

ความหลากหลายของพนักงาน และการมีแรงจูงใจในการทำงาน คือหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท สิ่งที่รวมพนักงานหลายพันคนทั่วโลกของเราให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน คือความมุ่งมั่นในค่านิยมสามประการของเรา

นวัตกรรมและความยั่งยืนเป็นเสาหลักสำหรับธุรกิจของเรา ซึ่งเรายึดถือหลักการนี้ในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ไม่เพียงเฉพาะแค่แผนกวิจัยพัฒนาและแผนกที่ดูแลด้านความยั่งยืนเท่านั้น พนักงานมากกว่า 15,600 คนของเราต่างได้รับโอกาสในการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมในส่วนงานที่รับผิดชอบ เราส่งเสริมการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อเพื่อสร้างสรรค์โลกที่สดใส ด้วยคำมั่นสัญญานี้ เราทุกคนจึงทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาความท้าทายของสังคม ด้วยวัสดุและโซลูชันของเรา และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง คืนกำไรสู่สังคม และไม่สร้างผลกระทบต่อโลกคือวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืนของเรา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนไปพร้อมกันได้นั้น เราจำเป็นต้องมอบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของเรา รวมไปถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพและโอกาสในการเติบโตของแต่ละบุคคลอีกด้วย ในฐานะบริษัท เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อพนักงานของก้าวไปข้างหน้าด้วย

เราจึงให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ไม่เพียงแค่การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินงานด้วยโครงสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเอื้อต่อการการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ รวมถึงการให้การยอมรับ และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

เราได้มอบ หลักการ และแนวทางดำเนินงานให้กับพนักงานของเรา ผลักดันให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดต่าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และค่านิยมในการทำงานของแต่ละบุคคล

ความหลากหลายในโคเวสโตร

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างโดยไม่แบ่งแยก เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การจัดการผู้มีความสามารถทั่วโลกของโคเวสโตร เรายอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ค้นหาศักยภาพของพวกเขา ก้าวข้ามอคติต่างๆ และรับฟังพนักงานของเราทุกคน

เราเล็งเห็นถึงความหลากหลายและนำมาเป็นจุดแข็งในการดำเนินงานของเรา ความแตกต่างในด้านอายุ เพศ ชาติกำเนิด ความเชื่อ แนวคิด และความสามารถของแต่ละบุคคล (รวมถึงคนพิการ) มีส่วนช่วยส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทได้ในทุกระดับ

หลักคุณค่า C³

สำหรับเราแล้ว ความหลากหลายยังหมายถึงการก้าวออกจากสิ่งเดิมๆ ทั้งทางด้านความคิดและการปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในค่านิยมองค์กรของโคเวสโตร ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือภาพรวมองค์กร เรามุ่งเน้นให้เกิดความใฝ่รู้ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือภาพรวมองค์กร เรามุ่งเน้นให้เกิดความใฝ่รู้ (Curious) กล้าหาญ (Courageous) และความมีสีสัน หรือ ความหลายหลาก (Colorful) รายละเอียดของหลักคุณค่า C³ ของโคเวสโตรมีดังนี้

ติดต่อเรา

Contact form image Zoe

โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ?

คุณมีความสนใจในวัสดุประเภทใด?

ข้อมูลที่ต้องการสอบถามอยู่ในประเภทใด?

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

Compare