Submit

เศรษฐกิจหมุนเวียน – แนวคิดการปิดวงจร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของประชากร วิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน การเอาชนะความท้าทายระดับโลกนี้จำเป็นต้องยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทาง ที่โคเวสโตร เป้าหมายของเรา คือ การนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานของเรา รวมถึงเป็นผู้นำให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกนี้

ผลิต ใช้งาน กำจัดทิ้ง – เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงของการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค คือ การนำทรัพยากรมาผลิตเป็นสินค้า แล้วถูกทิ้งเป็นขยะ ซึ่งไม่สามารถรับมือกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้ได้ เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และปกป้องโลกของเรา เราจำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องการใช้แล้วทิ้ง

เศรษฐกิจหมุนเวียน: กุญแจสู่การปกป้องสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ

สังคมของเราต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยการผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน หลีกเลี่ยงการ ทิ้งให้เป็นขยะ เปลี่ยนสินค้าที่ใช้แล้วให้กลายเป็นทรัพยากร และนำกลับมาใช้ใหม่เท่าที่จะทำได้ ด้วยการรีไซเคิลตลอดทั้งวงจร รวมไปถึงการค้นหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกที่ยั่งยืน เช่น ชีวมวล  CO₂  และ พลังงานหมุนเวียนที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่างแท้จริง

การรีไซเคิลสารเคมี

การแปรรูปพลาสติกไปพร้อมกับปกป้องสภาพอากาศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Download

การปรับเปลี่ยนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ ถือเป็นโครงการเพื่อสังคมในอนาคตที่กำลังได้รับความสนใจ หากร่วมมือร่วมใจกัน เราก็จะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ซึ่งจะช่วยให้โลกของเราดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเป็นโลกที่สะอาดเพื่อให้เราได้อยู่อาศัย ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นนับว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะทุกวันนี้พลาสติกนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่ และยังเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน

"ภาคอุตสาหกรรมและสังคมควรนาํ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทางการ ดาํ เนินงาน"

Dr. Markus Steilemann, CEO Covestro

โคเวสโตรในฐานะผู้บุกเบิก

วิสัยทัศน์ องค์กรของโคเวสโตร คือการมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการมอบโซลูชันในการจัดการความท้าทายในด้านการเมือง วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ รวมไปถึงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เราจึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในปี 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติแบบองค์รวมที่มีเป้าหมายชัดเจน และสามารถวัดผลได้

กำหนดทิศทางให้ถูกต้อง

การขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Covestro

เว็บแคสถ่ายทอดสดไปกับ Markus Steilemann (CEO, Covestro)


วัตถุดิบทางเลือก และนวัตกรรมรีไซเคิล

กลยุทธ์ของเรา การมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีการที่ยั่งยืนและไม่สร้างผลเสียต่อสภาพอากาศด้วยการใช้วัตถุดิบทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เราตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และพัฒนาด้านการจัดการของเสีย นอกจากนี้เรายังพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลสินค้าหรือวัสดุที่ใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โคเวสโตรจะไม่เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตและให้บริการโซลูชันเท่านั้น แต่เรายังจะเป็นผู้นำนวัตกรรมรีไซเคิล เพื่อมุ่งสู่การลดปริมาณ การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

Get in touch with us!

Contact form image Zoe

โปรดอธิบายเกี่ยวกับตัวคุณ?

คุณมีความสนใจในวัสดุประเภทใด?

ข้อมูลที่ต้องการสอบถามอยู่ในประเภทใด?

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร?

* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล