Circular Economy – Closing the Loop

Climate change, population growth, unsustainable lifestyles – surmounting global challenges like these require embracing Circular Economy as a guiding light. At Covestro, our goal is to embed circular economic principles into the fabric of our operations and be a trailblazer for the entire plastics industry.

ผลิต ใช้งาน กำจัดทิ้ง – ดูจะเป็นวงจรที่เป็นเส้นตรงไปในทางเดียว แต่ระบบเศรษฐกิจทางตรงในการผลิตและบริโภคแบบ “รับมา สร้างขึ้น ทิ้งไป” ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับการรับมือต่อความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เราจำเป็นต้องออกห่างจากชุดความคิดของการใช้แล้วทิ้ง เพื่อเอาชนะภารเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้

เศรษฐกิจหมุนเวียน: กุญแจสู่การปกป้องสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ

สังคมของเราต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการนำทรัพยากรของโลกที่มีอย่างจำกัดมาใช้ให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หมายความถึงการผลิตสินค้าที่จะใช้งานอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการ กำจัดทิ้ง และมองผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้เป็นทรัพยากร นำทุกสิ่งกลับมาใช้ใหม่เท่าที่ทำได้เพื่อรีไซเคิลตลอดเส้นทางของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งยังรวมไปถึงการค้นหาแหล่งวัตถุดิบยั่งยืนทางเลือก เช่น ชีวมวล และแม้แต่ CO₂ เองก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีสิ่งที่เรียกว่า พลังงานหมุนเวียนที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้ใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การรีไซเคิลสารเคมี

การทุ่มเทต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านในด้านพลาสติกไปพร้อมกับการปกป้องสภาพอากาศและอนุรักษ์ทรัพยากร

Download

การเปลี่ยนผ่านสู่โลกที่เน้นในระบบหมุนเวียนเช่นนี้ นับเป็นโครงการเพื่อสังคมส่วนรวมที่มองถึงอนาคต และผู้คนเริ่มให้ความสนใจ หากร่วมแรงร่วมใจกัน พวกเราสามารถขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนสู้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ซึ่งช่วยให้โลกของเรามีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสุขภาพยิ่งขึ้น และเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่สะอาดกว่าเดิม อุตสาหกรรมพลาสติกเองนับว่ามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านนี้ให้เกิดได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะพลาสติกเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในทุกที่สำหรับชีวิตสมัยใหม่ และยังเป็นกุญแจสำคัญเพื่อ การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนมากมายในปัจจุบัน

“ภาคอุตสาหกรรมและสังคมต้องนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เป็นหลักนำทางใหม่”

Dr. Markus Steilemann, CEO Covestro

Covestro ในฐานะผู้บุกเบิก

ที่ Covestro เรามุ่งเน้นไปที่ วิสัยทัศน์ องค์กรของเราอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อลูกค้าและผู้บริโภค การตั้งเป้าหมายที่จะมอบโซลูชันที่ท้าทายต่อภาคการเมือง วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ และทุ่มเทเพื่อพัฒนาสวัสดิการให้กับแรงงานของเราเอง ในการบรรลุต่อเป้าหมายที่แน่วแน่เช่นนี้ เราจึงกำหนดโปรแกรมเชิงกลยุทธ์ขึ้นในปี 2019 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างระบบหมุนเวียนขึ้นในทุกภาคส่วนธุรกิจของเรา ซึ่งนับเป็นองค์รวมของแนวทางปฏิบัติที่มีเป้าหมายชัดเจนและวัดผลสำเร็จได้

ค้นหาและใช้ตัวกรอง

กำหนดทิศทางให้ถูกต้อง

การขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Covestro

เว็บแคสถ่ายทอดสดไปกับ Markus Steilemann (CEO, Covestro)


วัสดุทางเลือก การรีไซเคิลอย่างมีนวัตกรรม

จุดมุ่งหมายหลักของเราคือการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผลิตประกอบพลาสติกด้วยวิธีการที่ยั่งยืนและไม่สร้างผลเสียต่อสภาพอากาศโดยใช้โปรแกรมเชิงกลยุทธ์ของเรา เรายังมุ่งหวังที่จะลดปริมาณพลาสติกในสิ่งแวดล้อมลง ลดการปล่อยก๊าซต่างๆ และกำจัดของเสียโดยการใช้วัตถุดิบทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้เรายังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมต่อผลิตภัณฑ์และวัสดุที่มาจากการรีไซเคิลอีกด้วย ขยะของเสียที่เก็บมาได้นั้นสามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในวงจรแห่งคุณค่าได้ใหม่ ผลที่ได้คือการที่เราสามารถช่วยหยุดการพึ่งพาแต่เพียงทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด อันเป็นหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ายที่สุดแล้ว Covestro จะไม่เป็นแต่เพียงผู้ผลิตและให้บริการโซลูชันเท่านั้น แต่ยังเป็นนักรีไซเคิลที่มีนวัตกรรมอีกด้วย โดยสรุปแล้ว เรากำลังมุ่งสู่เส้นทางแห่งการเป็นผู้ลดการใช้ทรัพยากรหรือ "re-ducer"

ในหลักการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น เราจำเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลและผลิตประกอบตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สหประชาชาติกำหนดไว้ เราตั้งเป้าที่จะสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทั่วทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างโซลูชันสู่นวัตกรรมที่ก้าวไปข้างหน้าเหล่านี้ หากเราร่วมแรงร่วมใจกัน เราจะไม่เพียงเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยให้โลกของเราทุกคนเป็นสถานที่สดใสน่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย

ติดต่อกับพวกเรา!

หัวข้อที่คุณจะติดต่อเราในวันนี้คืออะไร

เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร

หัวเรื่องคำขอของคุณคืออะไร

ข้อความของคุณถึงเรา

*ช่องบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสามารถพบได้ในน โยบายความ เป็นส่วนตัวของเรา